Power Supply Units

KSh 8,000.00
(KSh 9,280.00 inc tax)
KSh 18,000.00
(KSh 20,880.00 inc tax)
KSh 14,300.00
(KSh 16,588.00 inc tax)
KSh 17,000.00
(KSh 19,720.00 inc tax)
KSh 1,600.00
(KSh 1,856.00 inc tax)
KSh 12,900.00
(KSh 14,964.00 inc tax)
KSh 9,900.00
(KSh 11,484.00 inc tax)
KSh 7,000.00
(KSh 8,120.00 inc tax)
KSh 14,300.00
(KSh 16,588.00 inc tax)
KSh 11,400.00
(KSh 13,224.00 inc tax)
KSh 4,320.00
(KSh 5,011.20 inc tax)
KSh 27,000.00
(KSh 31,320.00 inc tax)