Hiti Photo Printer

KSh 69,600.00
(KSh 80,736.00 inc tax)
KSh 18,096.00
(KSh 20,991.36 inc tax)
KSh 139,200.00
(KSh 161,472.00 inc tax)
HiTi CS310W ID Card Printer,
Save 19%
KSh 55,680.00 KSh 45,000.00
(KSh 52,200.00 inc tax)
KSh 208,800.00
(KSh 242,208.00 inc tax)
KSh 146,160.00
(KSh 169,545.60 inc tax)
KSh 153,120.00
(KSh 177,619.20 inc tax)
KSh 13,640.00
(KSh 15,822.40 inc tax)
KSh 2,325.00
(KSh 2,697.00 inc tax)
KSh 2,227.00
(KSh 2,583.32 inc tax)
KSh 7,934.00
(KSh 9,203.44 inc tax)
KSh 2,500.00
(KSh 2,900.00 inc tax)
KSh 208,800.00
(KSh 242,208.00 inc tax)
KSh 6,960.00
(KSh 8,073.60 inc tax)
HiTi 730 Series Printer Paper & Ribbon Kit,
Save 2%
KSh 2,500.00 KSh 2,450.00
(KSh 2,842.00 inc tax)
KSh 194,880.00
(KSh 226,060.80 inc tax)
KSh 9,100.00
(KSh 10,556.00 inc tax)
KSh 11,136.00
(KSh 12,917.76 inc tax)
KSh 306,240.00
(KSh 355,238.40 inc tax)
HiTi 63x/64 Series Printers Cleaning Kit,
Save 4%
KSh 1,500.00 KSh 1,441.00
(KSh 1,671.56 inc tax)
KSh 7,656.00
(KSh 8,880.96 inc tax)
KSh 10,649.00
(KSh 12,352.84 inc tax)
KSh 12,876.00
(KSh 14,936.16 inc tax)
KSh 11,136.00
(KSh 12,917.76 inc tax)
HiTi 730 Series Printers Cleaning Kit,
Save 4%
KSh 1,500.00 KSh 1,441.00
(KSh 1,671.56 inc tax)
KSh 13,000.00
(KSh 15,080.00 inc tax)
KSh 174,000.00
(KSh 201,840.00 inc tax)
KSh 208,800.00
(KSh 242,208.00 inc tax)
KSh 208,800.00
(KSh 242,208.00 inc tax)
KSh 2,575.00
(KSh 2,987.00 inc tax)
KSh 16,913.00
(KSh 19,619.08 inc tax)
KSh 18,792.00
(KSh 21,798.72 inc tax)
KSh 9,396.00
(KSh 10,899.36 inc tax)
KSh 2,700.00
(KSh 3,132.00 inc tax)
KSh 10,440.00
(KSh 12,110.40 inc tax)
KSh 15,869.00
(KSh 18,408.04 inc tax)